Privacy Policy

Vi är mycket nöjda med ditt intresse för vårt företag. Dataskydd är särskilt viktigt för hanteringen av Cebrail Budak. Användning av Cebrail Budaks hemsida är i princip möjligt utan att lämna några personuppgifter. vill ta om en skadade speciella tjänster av vårt företag på vår hemsida för att slutföra, men behandlingen av personuppgifter kan behövas. Om behandlingen av personuppgifter krävs, och det finns för sådan behandling finns någon rättslig grund, får vi en allmän samtycke av den berörda personen.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer av en berörd person, alltid skall vara i linje med dataskyddsförordningen och i enlighet med de bestämmelser som gäller för Cebrail Budak landsspecifika föreskrifter om dataskydd. Med hjälp av denna sekretesspolicy, skulle vårt företag vill informera allmänheten om verksamhetens art, omfattning och syfte de insamlade av oss, användas och bearbetas personuppgifter. Vidare informeras de registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

Den Cebrail Budak har genomfört som den person som ansvarar för behandlingen av ett stort antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa konsekvent maximalt skydd av bearbetade via webbplatsen personuppgifter. Ändå kan internetbaserade datatransmissioner i allmänhet ha säkerhetshål, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen är varje berörd person fri att lämna in personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.
1. Definitioner

Sekretess uttalanden Cebrail Budak bygger på den terminologi som används av EU: s politik och lagstiftaren vid antagandet av skyddsförordning Data (DS-GMO). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta, vill vi i förväg förklara den terminologi som används.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:

a) personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad “registrerad”). en individ anses vara identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hjälp av tilldelning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, till en online-identifierare eller till en eller flera specialfunktioner som återspeglar den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.
b) den berörda personen

Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.
c) bearbetning

Behandling av varje operation som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan processnummer associerat med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisationen, ordning, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, offentliggörande genom inlämning, spridning eller annan form av bestämmelse, försoning eller förening, begränsning, radering eller förstörelse.
d) Begränsning av bearbetningen

Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.
e) profilering

Profilering är någon typ av automatiserad behandling av personuppgifter, vilket är att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga aspekter om en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbete, ekonomisk status, hälsa, personlig Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.
f) Pseudonymisering

Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.
(g) controller eller controller

Kontrollen eller kontrollanten är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller kropp som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.
h) processor

Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.
i) mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, byrå, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.
j) tredje part
Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.
k) Samtycke

Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.

2. Reglerens namn och adress

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna databeskyddsförordningen, andra dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Cebrail Budak
Mahrweg 70
35440 Linden

Tyskland

Tel.: 0152 21801660
E-post: cebrail.budak@gmx.net
Webbplats: https://suryoyohat.de
3. Kakor

Webbplatserna för Cebrail Budak använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id.

Genom att använda cookies kan Cebrail Budak ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookies.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras i användarens mening. Cookies tillåter oss, som redan nämnts, att känna igen användarna på vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Användaren av en webbplats som använder cookies, till exempel, behöver inte varje gång du besöker webbplatsen igen in i hans tillgång eftersom det tas från Internet och lagras på datorsystemet för användaren cookie. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Online-butiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.
4. Samla allmänna data och information

Cebrail Budaks webbplats samlar in en serie allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en drabbad person eller ett automatiserat system. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. kan detekteras (1) Browser används typer och versioner, (2) operativsystemet från att komma åt systemet, (3) den webbplats från vilken en åtkomst-system till vår banan passerar (sk hänvisnings), (4) under webbplatser som på (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantör av åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som används vid attacker på våra informationstekniska system.

Vid användning av denna generella data och information drar Cebrail Budak inte några slutsatser om den berörda personen. Denna information snarare behövs för att (1) leverera innehållet på vår hemsida på rätt sätt, (2) för att förbättra innehållet på vår hemsida och reklam för dem att se till (3) fortsatt funktion av våra IT-system och tekniken för vår webbplats samt ( 4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som är nödvändig för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonyma uppgifter samlas in och information via Cebrail Budak därför en hand statistiskt och analyseras ytterligare i syfte att öka integritet och datasäkerhet i vårt företag att slutligen säkerställa en optimal nivå för skydd av personuppgifter som behandlas av oss. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en drabbad person.

5. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges hemsida genom att lämna personuppgifter. De personuppgifter som ska skickas till regulatorn är härledda från respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som registrerats av den registrerade ska samlas in och lagras enbart för internt bruk av kontrollanten och för egna ändamål. Kontrollenheten kan ordna överföringen till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänst, som också använder personuppgifterna endast för intern användning som kan hänföras till regulatorn.

Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade, datum och tid för registrering. Lagringen av dessa data sker mot bakgrunden av att endast missbruk av våra tjänster kan förebyggas och dessa uppgifter vid behov gör det möjligt att klargöra begåda brott. I detta avseende krävs lagring av dessa data för att säkra kontrollenheten. En upplysning av dessa uppgifter till tredje part är inte, om inte det finns en laglig skyldighet att vidarebefordra eller avslöjandet av brottsbekämpningstjänsten.

Genom att registrera den registrerade som frivilligt tillhandahåller personuppgifter, tjänar den registeransvarige till att ge den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges vid anmälan eller helt radera dem från den registeransvariges databas.

Kontrollenheten ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter om den registrerade som lagras. Vidare korrigerar eller raderar datatillsynsmannen personuppgifter på begäran av den registrerade, i den mån det inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Alla registrerade registeransvariga är tillgängliga för den registrerade som kontaktperson i detta sammanhang.

6. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På webbplatsen för Cebrail Budak får användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter överförs till datakontrollern när nyhetsbrevet beställs resultat från den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Cebrail Budak informerar sina kunder och affärspartner med jämna mellanrum genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Nyhetsbrevet till vårt företag kan endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemail att skickas till den e-postadress som en berörda person har infört för första gången för nyhetsbrevsförmedling med hjälp av dubbeloptagningsförfarandet. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om ägaren till e-postadressen som den berörda personen godkände mottagandet av nyhetsbrevet.

När vi prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som användes av den berörda personen vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registrering, som tilldelats av Internetleverantören (ISP). Samlingen av dessa data är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en drabbad persons e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsliga garantier för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in i samband med registrering av nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan också anmälas via e-post om detta är nödvändigt för drift av nyhetsbrevet eller registrering, vilket kan vara fallet vid förändringar av nyhetsbrevet eller tekniska ändringar. Det blir ingen överföring av de personuppgifter som samlats in som en del av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumeration på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycket finns motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera nyhetsbrevet direkt på regulatorns hemsida eller att informera regulatorn på ett annat sätt.
7. Nyhetsbrevspårning

Nyhetsbreven till Cebrail Budak innehåller så kallade counting pixels. En räkna pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade pixeln kan Cebrail Budak detektera om och när ett e-postmeddelande öppnades av en drabbad person och vilka länkar i e-posten som åtkomits av den berörda personen.

Sådan personlig information som samlas in via de räknepixlar som ingår i nyhetsbrevet kommer att lagras och utvärderas av regulatorn för att optimera leverans av nyhetsbrev och bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registreras intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De berörda personerna är när som helst berättigade att återkalla den separata försäkran om samtycke som görs via dubbeloptagningsförfarandet. Efter återkallelse raderas dessa personuppgifter av regulatorn. En avbeställning av nyhetsbrevet, Cebrail Budak tolkades automatiskt som en återkallelse.

8. Kontakta via webbplatsen

Webbplatsen innehåller Cebrail Budak Enligt lag upplysningar som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress av den så kallade e-post (e-postadress). Om en drabbad person via e-post eller via ett kontaktformulär kontakt med mottagandet av den registeransvarige är den personliga information som lämnats av den registrerade sparas automatiskt. Sådan personuppgifter, som frivilligt överförs av en individ till regulatorn, lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part.
9. Kommentarer i bloggen på hemsidan

Cebrail Budak erbjuder användarna möjlighet att lämna enskilda kommentarer till enskilda blogginlägg på en blogg som finns på regulatorns hemsida. En blogg kallas en körning på en webbplats, tillgängliga för allmänheten vanligtvis portal där en eller flera personer, bloggare eller webb bloggare publicera artiklar eller kan skriva tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägget kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Lämnar ett offer en kommentar i bloggen publiceras på denna webbplats, förutom till vänster av den berörda personen kommentarer och information vid tidpunkten för kommentaren ingång samt valt den berörda personen användarnamn (pseudonym) sparas och publiceras. Dessutom loggas den IP-adress som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) för den registrerade. Denna lagring av IP-adressen av säkerhetsskäl och i händelse av att personen bryter mot tredje parts rättigheter genom en levererad kommentar eller publicera olagligt innehåll. Lagringen av sådana personuppgifter är därför i regulatorns eget intresse, så att han kunde exculpate vid överträdelse. Det finns ingen överföring av insamlade personuppgifter till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag eller rättsligt försvar av regulatorn används.
10. Prenumerera på kommentarer i bloggen på hemsidan

Kommentarerna på Cebrail Budaks blogg kan generellt prenumereras av tredje part. I synnerhet finns det möjlighet att en kommentator abonnerar på kommentarer efter en kommentar på ett visst blogginlägg.

Om en drabbad person beslutar att prenumerera på alternativet att kommentera, skickar regulatorn ett automatiskt bekräftelsemail för att dubbelkontrollera om ägaren av den angivna e-postadressen för den personen faktiskt kontrollerar e-postmeddelandet Alternativet har beslutats. Alternativet att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.
11. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Kontrollanten ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller i förekommande fall av de europeiska direktiven eller förordningarna eller av någon annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige tillhandahölls.

Om lagringsformen utelämnas eller om en lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller andra relevanta lagstiftare upphör, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

12. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad har rätt, som beviljats ​​av de europeiska tillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna, att kräva att kontrollenheten bekräftar huruvida personuppgifter som rör honom / henne behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.
b) Rätt till information

En person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att, när som helst från Europeiska datatillsynsmyndigheten, bevilja information från den registeransvarige kostnadsfritt om de personuppgifter som finns lagrade om honom och en kopia av den informationen. Vidare har den europeiska lagstiftaren och tillsynsmyndigheten tillhandahållit den registrerade följande uppgifter:
förädlingsändamål
De kategorier av personuppgifter som behandlas
Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ännu inte lämnas ut, särskilt till mottagare i tredje land eller till internationella organisationer
om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om honom eller av en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller om rätten att göra invändningar mot sådan behandling
förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om källan till uppgifterna
förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om en intresserad part vill utnyttja denna rätt till information, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
c) Rätt till rättelse

En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om honom / henne. Vidare har den registrerade rätten att begära slutförande av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en tilläggsdeklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

Om en drabbad person vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 

d) Rätt till avbokning (rätt att glömma)

Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs:

De personuppgifter samlades in för sådana ändamål eller behandlas på något annat sätt, som de inte längre är nödvändiga.
De berörda medlemsstaterna skall dra tillbaka sitt samtycke till behandling i enlighet med artikel. 6 en punkt. Punkt a DS-GMO eller Art. 9 par. 2 punkt a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen person.
Den berörda personen skall i enlighet med artikel. 21 mom. 1 DS-GMO föremål för behandling, och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning innan, eller den person som i enlighet med Art. 21 mom. 2 DS-GMO motstånd mot bearbetning en.
Personuppgifterna behandlades olagligen.
Strykningen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i medlemsstaterna, föremål för avgiften.
De personuppgifter som en DS-GMO erbjöds när det gäller informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel. 8 punkt. Samlas in.

Om någon av ovanstående skäl är tillämplig och en drabbad person vill radering av personuppgifter som lagras i Cebrail Budak orsak, kan det vara så här när som helst av samtalet till en anställd av den registeransvarige. De anställda i Cebrail Budak kommer att orsaka delete begäran uppfylls omedelbart.

personuppgifter i Cebrail Budak offentliggjordes och vårt företag som ansvarig i enlighet med artikel. 17 mom. 1 DS-GMO skyldig att radering av personuppgifter, Cebrail Budak sant med tanke på tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförande lämpliga åtgärder, inklusive att ställa tekniska en för registeransvariga som behandlar de publicerade personuppgifter på meddelande om att den berörda personen från dessa andra för den registeransvarige radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replika av personuppgifter så långt som behandlingen inte är nödvändig. Arbetstagaren i Cebrail Budak kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.
e) Rätt till begränsning av bearbetning

Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare att kräva begränsning av bearbetningen av den person som ansvarar om någon av följande omständigheter:

Noggrannheten av personuppgifter bestrider den registrerade, nämligen under en period som tillåter styrenheten att kontrollera riktigheten av personuppgifter.
Behandlingen är olaglig och den registrerade avvisar radering av personuppgifter och efterlyser i stället för att begränsa användningen av personuppgifter.
Den person som ansvarar inte behöver personuppgifter i syfte att behandlingen längre, den berörda personen, dock måste den fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan 1 Art. 21 para. DS-GMO in och det är ännu inte klart om de legitima skäl för laddning mot dem uppväger den berörda individen.

vill inte något av ovanstående villkor ges och en person som berörs begränsning av personuppgifter som lagras i Cebrail Budak kräver det kan för att detta när som helst av samtalet till en anställd av den registeransvarige. Arbetstagaren i Cebrail Budak kommer att orsaka begränsningen av behandlingen.

f) Dataöverförbarhet

Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare som de får personuppgifter som tillhandahålls av den berörda personen en avgift, på ett strukturerat, konsekvent och maskinläsbart format. Den har också att uppvisa dessa data till en annan laddning utan att hindras av de ansvariga, vilken personuppgifterna har lämnats till höger, under förutsättning att behandlingen på samtycke enligt Art. 6 para. 1 poäng ett DS-GMO eller Art. 9 para . 2, led a DS-GMO eller på ett kontrakt i enlighet med Art. 6, en para., led b DS-GMO baserade och utförs behandlingen med användning av automatiserade förfaranden, förutsatt att behandlingen inte krävs för utförandet av en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig myndighet, som har tilldelats den ansvariga personen.

Dessutom har den registrerade 1 DS-GMO när de utövar sin rätt till uppgifter portabilitet under Art. 20 para. För att få att personuppgifter överförs direkt från en laddning till en annan laddning, om det är tekniskt möjligt och om lagen, Detta påverkar inte andras rättigheter och friheter.

För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos Cebrail Budak.
g) Rätt till invändning

Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljas av Europeiska direktiv och förordningar givare, av skäl som härrör från deras specifika situation som helst för behandling som berör dem av personuppgifter på grundval av art. 6 en punkt. Brev e eller f DS-GVO motsätter sig. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Den Cebrail Budak inte behandla personuppgifter i händelse av motsägelse, om vi inte kan bevisa avgörande och berättigade skäl för bearbetning, uppväger intressen, rättigheter och friheter den registrerades eller behandlingen är för att fastslå, göra gällande eller försvara av rättsliga påståenden.

Om Cebrail Budak behandlar personuppgifter för att kunna hantera direktpost har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att göra sådan reklam. Detta gäller även för profilering, såvitt det är kopplat till sådan direktpost. Om den registrerade protesterar mot Cebrail Budak för direkt marknadsföring, kommer Cebrail Budak inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom den berörda personen har rätt skäl till följd av deras specifika situation, mot vilka de behandling av personuppgifter för vetenskaplig i Cebrail Budak eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel. 89 para. 1 DS i fråga GMO är inbjudna att lämna invändningar om inte sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

För att utöva rätten till opposition kan den registrerade direkt kontakta någon Cebrail Budak-anställd eller någon annan anställd. Den registrerade är också fri att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58 / EG, utöva sin rätt till invändning genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

h) Automatiska beslut i enskilda fall inklusive profilering

Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU-direktiv och förordningar givare inte en enbart på automatiserad behandling – även profilering – att vara föremål baserade beslut, som utspelar sig över rättsverkan eller väsentligt påverkar honom på ett liknande sätt, under förutsättning att beslutet (1) är inte för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga personen är skyldig, eller (2), har godkänts av lagstiftningen i unionen eller medlemsstaterna, som är föremål för laddning och denna lagstiftning lämpliga åtgärder att skydda rättigheterna och friheterna samt den registrerades legitima intressen, eller (3) med den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den person som ansvarar krävs eller (2) det sker med uttryckligt medgivande från den enskilde, uppfyller Cebrail Budak lämpliga åtgärder för att säkerställa de rättigheter och friheter och legitima Den registrerades intressen, inklusive åtminstone rätten att få kontrollen av en person, att uttrycka sin egen ställning och att bestrida beslutet.

Om den registrerade vill ansöka om automatiska beslutsrättigheter kan de när som helst kontakta en anställd hos regulatorn.
i) Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av EU-direktivet och tillsynsmyndigheten, att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter när som helst.

Om den registrerade vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

13. Sekretesspolicy för användning och användning av Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Kontrollanten har integrerade komponenter från Adobe på denna webbplats. Adobe Analytics (Omniture) eller Adobe Marketing Cloud (hädanefter “Omniture” kallas) är ett instrument som tillåter en mer effektiv marknadsföring och nätet en webbanalys. Omniture är en del av Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud möjliggör analys i realtid av besökartrafik på webbplatser. Realtidsanalyserna inkluderar projektrapporter och tillåter en ad hoc-analys av webbplatsens besökare. Kundinteraktioner representeras så att en bättre överblick över de online-aktiviteter hos användarna av denna webbplats ger regulatorn använder data som visas i enkla och interaktiva instrumentpaneler och omvandlas till rapporter. Detta gör det möjligt för regulatorn att få information i realtid och att snabbt identifiera eventuella problem som kan uppstå.

Operatören av dessa tjänster är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

Omniture sätter en cookie på den registrerades informationsteknologisystem (cookies har redan förklarats i förväg, samma kan hittas ovan). Kontrollenheten säkerställer via en serverinställning att spårningsrekorden som skickas till Adobe-datacentret anonymiseras före geolokalisering. Anonymiseringen genomförs genom att ersätta den sista delen av IP-adressen. Kontrollenheten har gjort inställningar på serverns sida som oberoende av den registrerade IP-adressen ska registreras före bearbetningen för geolokalisering och mätning av mätintervall. På registerns vägnar använder Adobe data och information som erhållits via vår webbplats för att utvärdera användarens beteende hos den registrerade. Adobe kommer också att använda data för att skapa användaraktivitetsrapporter på våra vägnar och att tillhandahålla andra tjänster till vårt företag som är relaterade till användningen av vår webbplats. Den registrerades IP-adress kommer inte att slås samman med annan personlig information från Adobe.

Den drabbade personen kan cookies via vår hemsida, som redan beskrivits ovan, varje gång med en motsvarande justering av webbläsaren används för att förebygga och därmed motsäger permanent användning av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Omniture från att ställa in en kaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan ställts av Omniture raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom finns det för den berörda personen möjlighet att invända mot förvärvet, i samband med användning av denna webbplats data som genereras av Adobe cookie och behandlingen av dessa uppgifter av Adobe och för att förhindra sådan. Den registrerade måste trycka på unsubscribe knappen länken http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html som sätter en opt-out cookie. Den opt-out-kakan som ställs mot invändningen kommer att placeras på det datatekniska systemet som används av den registrerade. Om kakorna på den berörda personens system raderas efter en överklagande, måste den registrerade återkomma länken och ange en ny opt-out-cookie.

Genom att ställa in opt-out-kakan är det dock möjligt att webbplatsen för regulatorn för den registrerade inte längre är fullt användbar.

Adobes tillämpliga sekretesspolicy finns på http://www.adobe.com/privacy.html.
14. Sekretesspolicy för användning och användning av Google AdSense

Kontrollen har integrerat Google AdSense på denna webbplats. Google AdSense är en onlinetjänst som tillhandahåller tredjepartsannonsförmedling. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer annonser som visas på tredje parts webbplatser i enlighet med innehållet på respektive tredje parts webbplats. Google AdSense tillåter räntebaserad inriktning mot Internetanvändaren, som implementeras genom att generera enskilda användarprofiler.

Verksamhetsbolaget för Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdSense-komponenten är att inkludera annonser på vår hemsida. Google AdSense ställer in en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. Genom att använda denna cookie ger Alphabet Inc. en analys av användningen av vår hemsida. Varje besök på en av sidorna på den här webbplatsen som drivs av regulatorn och som innehåller en Google AdSense-komponent initierar automatiskt webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem via respektive Google AdSense-komponent Att skicka in uppgifter till Alphabet Inc. i syfte att annonsera online och avveckla provisioner. Enligt detta förfarande, den tekniska alfabetet Inc. får kännedom om personuppgifter, till exempel för att spåra IP-adressen för den berörda intresse alfabetet Inc., bland annat person, ursprung besökare och klick och möjliggöra tillhandahållande beräkningar som följd.

Den drabbade personen kan förhindra att cookies ställs in via vår hemsida, som visat ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Alphabet Inc. från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Alphabet Inc. raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Google AdSense använder också så kallade counting pixels. En räknande pixel är en miniatyrbild som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra loggfilinspelning och loggfilanalys, varigenom en statistisk utvärdering kan utföras. Baserat på det inbäddade pixeltalet kan Alphabet Inc. upptäcka om och när en internetsida öppnades av en drabbad person och som länkar den drabbade personen som klickade på. Att räkna pixlar används bland annat för att utvärdera flödet av besökare på en webbplats.

Om Google AdSense, personuppgifter och information som även omfattar IP-adressen och är nödvändig för att förvärva och bill de visade annonser, överförs till alfabetet Inc. i USA. Denna personliga information lagras och behandlas i USA. Alfabet Inc. kan överföra sådan personlig information som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Google AdSense kommer att förklaras på https://www.google.com/intl/sv/adsense/start/.
15. Sekretesspolicy för användning och användning av Google AdWords

Kontrollen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en Internet-annonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att köra både resultat från Google och Google-nätverket. Google AdWords tillåter en annonsör förhand definiera vissa sökord genom vilken en annons i sökmotorn resultat av Google endast visas om användaren begär sökmotorn ett sökresultat sökords relevant. I Googles nätverk av begagnade en automatisk algoritm och i enlighet med förutbestämda nyckelord fördelas på ämnen som är relevanta webbplatser.

Operatör för tjänster Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94.043 till 1351, USA.

Syftet med Google AdWords är tillämpningen tillgänglig online via visning av intresse relevanta annonser på webbplatserna för tredjepartsföretag och i resultat för sökmotorn av Googles sökmotor och visning av tredjeparts reklam på vår hemsida.

Går in i en data föremål för en Google-annons på vår hemsida, är en så kallad konvertering cookien lagras på informationsteknik system som berörs av Google. Vilka kakor är, har redan förklarats ovan. En konverterings cookie utgår efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Handlar om konverterings cookien om cookien ännu inte löpt ut, spåras om vissa baser, såsom vagnen kallades av en online-butik-system på vår hemsida. Genom konverteringen cookie kan både vi och Google spåra om en drabbad person passerar genom en AdWords-annons på vår hemsida, omsatte därmed avslutat ett köp av varor eller avbryts.

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringskakan används av Google för att skapa besökarstatistik för vår webbplats. Detta besök statistik i sin tur används av oss för att bestämma det totala antalet användare som har medieras av AdWords-annonser för oss, så att bestämma framgång eller misslyckande för varje AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden , Varken vårt företag eller någon annan Google AdWords-annonsör får någon information från Google som kan identifiera den registrerade.

Konverteringskakan lagrar personligt identifierbar information, till exempel de webbsidor som besökts av den drabbade personen. Varje gång du besöker vår hemsida, därför personuppgifter, inklusive IP-adressen för Internet-anslutningen som används av den registrerade, överförts till Google i Förenta staterna. Denna personliga information lagras av Google i USA. Google kan överföra sådana personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Den drabbade personen kan cookies via vår hemsida, som redan beskrivits ovan, varje gång med en motsvarande justering av webbläsaren används för att förebygga och därmed motsäger permanent användning av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en konverteringskaka på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan är inställd av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har dessutom möjlighet att göra invändningar mot Googles intressebaserade annonsering. Den registrerade från var och en av webbläsaren som används av den från länken www.google.de/settings/ads måste ringa och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.
16. Betalning: Integritetspolicy PayPal som betalning

Kontrollanten har integrerade komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar görs via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. Dessutom har PayPal möjlighet att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera online betalningar till tredje part eller för att få betalningar. PayPal tar också upp förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

Det europeiska operativa bolaget i PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om den registrerade väljer “PayPal” som betalningsalternativ under orderprocessen i vår webbutik, skickas data från den registrerade automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ godkänner den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. För genomförandet av köpavtalet är även sådana personuppgifter nödvändiga, vilka är i samband med respektive order.

Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ger PayPal personlig identifierbar information, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och regulatorn kan överföras av PayPal till kreditrapporteringsbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontrollen.

PayPal kan avslöja personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina avtalsförpliktelser eller att behandla uppgifterna på uppdrag av.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter mot PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtals) betalning.

PayPals tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

17. Rättslig grund för bearbetning

Art. 6 Jag lit. En DS-GMO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett visst förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, är avtalsparten den person som, vilket är fallet med förädling som krävs för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, är behandlingen bygger på Art. 6 Jag lit. b DS-GMO. Detsamma gäller för bearbetningsverksamhet som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på artikel 6 i upplyst. c DS-GMO. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers livsintressen. Detta skulle vara fallet om en besökare skulle skada i vårt företag och sedan hans namn, hans ålder, hans sjukförsäkring uppgifter eller annan viktig information till läkare, sjukhus eller annan tredje part skulle behöva föras. Då skulle bearbetningen baseras på artikel 6 i upplyst. d DS-GMO är baserade.
I slutändan kunde bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 i upplyst. f DS-GMO är baserade. På denna rättsliga grund baserade behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunderna när behandlingen för att skydda ett legitimt intresse av vårt företag eller en tredje part krävs inte uppväger intressen för grundläggande fri- och rättigheter för den registrerade. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna för oss eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han utsträckning ansåg att ett legitimt intresse kan anses föreligga om den berörda personen är en kund hos laddningen (skäl 47 mening 2 DS-GMO).
18. Stödberättigade förädlingsintressen som förvaltas av en kontrollant eller en tredje part

Är behandlingen av personuppgifter baserad på artikel 6 i upplyst. f DS-GMO är vårt legitima intresse för att bedriva vår verksamhet till gagn för alla våra anställda och aktieägare.
19. Varaktighet för vilken personuppgifterna är lagrade

Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad kvarhållningsperiod. Efter tidsfristen kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt, om de inte längre är skyldiga att uppfylla kontraktet eller att inleda ett kontrakt.
20. Rättsliga eller avtalsbestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter Nödvändighet för ingående av kontraktet Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter möjliga konsekvenser av icke-bestämmelse

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs av lag (t.ex. skatteregler) eller kan härröra från avtalsbestämmelser (till exempel entreprenörsuppgifter).
Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås att en drabbad person ger oss personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att kontraktet med den berörda personen inte kunde stängas.
Innan personuppgifter lämnas av den berörda personen måste den berörda personen kontakta en av våra anställda. Våra medarbetare rensar de drabbade enskilda fall även om det krävs tillhandahållande av personuppgifter som krävs enligt lag eller avtal eller om avtalet om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och vilka konsekvenser skulle underlåtenhet att tillhandahålla personlig information.
21. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarigt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna sekretesspolicy skapades av dataskydds Förklaring generator av DGD tyska föreningen för Data GmbH, som fungerar som en extern dataskyddsombud München i samarbete med Privacy advokat Christian Solmecke.